ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ลำดับ เรื่องประชาสัมพันธ์ วันที่

1

 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

2

 ประชาสัมพันธ์การแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

3

 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

4

 ประชาสัมพันธ์กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชํา ระ ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจําปี ๒๕๕๙

  -/ต.ค/2558

5

 แผนการจัดหาพัสดุ

3/10/2558

6

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

7/10/2558

5

 เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับพัสดุ

 23/พ.ย/2558

6

 เรื่อง วัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ฯ

 12/ม.ค/2559

7

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ

 12/ม.ค/2559

8

 เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙

 22/ม.ค/2559

9

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2560

7/ก.พ /2560 

10

 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน   คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) หมู่ที่ 10

16/พ.ค/2560

11

 ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ   สาธารณประโยชน์ หมู่ 5

18/07/2560

12

 ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ หมู่ 11

05/09/2560

13

 ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่   พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ 5

07/09/2560

14

 ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถัง เหล็ก   พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ 10

19/10/2560

15

 ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

1/12/2560

16

  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

17/01/2561

 

 

 

 

 

Visitors: 11,454