ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ลำดับ เรื่องประชาสัมพันธ์ วันที่
1  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
2  ประชาสัมพันธ์การแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
3  ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
4  ประชาสัมพันธ์กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชํา ระ ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจําปี ๒๕๕๙
  -/ต.ค/2558
5  แผนการจัดหาพัสดุ 3/10/2558
6  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7/10/2558
5  เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับพัสดุ
 23/พ.ย/2558
6  เรื่อง วัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ฯ
 12/ม.ค/2559
7  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ
 12/ม.ค/2559
8  เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙
 22/ม.ค/2559
9 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 03/05/2559
10 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 01/10/2559
11 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 01/10/2559
12  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2560
7/ก.พ /2560 
13  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน   คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) หมู่ที่ 10 16/พ.ค/2560
14  ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ   สาธารณประโยชน์ หมู่ 5 18/07/2560
15  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ หมู่ 11 05/09/2560
16  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่   พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ 5 07/09/2560
17 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) 29/09/2560
18 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน พ.ศ.2561 02/10/2560
19  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถัง เหล็ก   พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ 10 19/10/2560
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 12/10/2560
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 15/11/2560
22  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3  1/12/2560
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 15/12/2560
24  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 17/01/2561
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 12/01/2561
26  ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2,4,6,12 30/01/2561
27  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสทืติกคอนกรีต ถนนสาย อย.ถ.107-01 ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2561
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 15/02/2561
29  การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13/03/2561 
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 14/03/2561
31 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 11/04/2561
32  รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนันงานส่วนท้องถิ่น 
9/07/2561 
33 

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ปี 2562 

1/02/2562 
34 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2562 

1/03/2562 
35 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

5/11/2562 
36

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 

8/01/2563
37

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน 

28/01/2563

 

     

 

 

 

 

Visitors: 27,248