ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ลำดับ เรื่องประชาสัมพันธ์ วันที่
1  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
2  ประชาสัมพันธ์การแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
3  ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
4  ประชาสัมพันธ์กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชํา ระ ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจําปี ๒๕๕๙
  -/ต.ค/2558
5  แผนการจัดหาพัสดุ 3/10/2558
6  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7/10/2558
5  เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับพัสดุ
 23/พ.ย/2558
6  เรื่อง วัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ฯ
 12/ม.ค/2559
7  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ
 12/ม.ค/2559
8  เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙
 22/ม.ค/2559
9  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2560
7/ก.พ /2560 
10  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน   คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) หมู่ที่ 10 16/พ.ค/2560
11  ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ   สาธารณประโยชน์ หมู่ 5 18/07/2560
12  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ หมู่ 11 05/09/2560
13  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่   พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ 5 07/09/2560
14  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถัง เหล็ก   พร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ 10 19/10/2560
15  ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3  1/12/2560
16  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 17/01/2561
17  ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2,4,6,12 30/01/2561
18  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสทืติกคอนกรีต ถนนสาย อย.ถ.107-01 ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2561
19  การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปเคลื่อนไหว new 13/03/2561 

 

 

 

 

 

Visitors: 12,959