ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ลำดับ เรื่องประชาสัมพันธ์ วันที่

1

 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

2

 ประชาสัมพันธ์การแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

3

 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

4

 ประชาสัมพันธ์กาหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชํา ระ ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจําปี ๒๕๕๙

  -/ต.ค/2558

5

แผนการจัดหาพัสดุ

3/10/2558

6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

7/10/2558

5

 เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจรับพัสดุ

 23/พ.ย/2558

6

 เรื่อง วัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ฯ

 12/ม.ค/2559

7

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ

 12/ม.ค/2559

8

 เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙

 22/ม.ค/2559

9

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2560

7/ก.พ /2560 

10

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) หมู่ที่ 10

16/พ.ค/2560

11

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ 5

18/07/2560

12

ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ หมู่ 11

05/09/2560

13

ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ 5

07/09/2560

14

ประกาศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ 10

19/10/2560

 

 

 

 

 

Visitors: 9,905