วิสัยทัศน์

 ปากกรานตำบลปลอดยาเสพติด  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน    สืบสานวัฒนธรรมประเพณี   ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

Visitors: 32,033