วิสัยทัศน์

                             ปากกรานตำบลปลอดยาเสพติด  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  

                             พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน    สืบสานวัฒนธรรมประเพณี   ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

Visitors: 15,242