คณะผู้บริหารท้องถิ่น

  

นายเสน่ห์  จันทร์สุนทร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

      

 นางกนกรัตน์  สุชสมพืช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

                                                                                                         

   

                                                                                                              นางสาวสำลี  โชคทรัพย์ 

                                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน                                                                                       

 

  นางวิเชียร  เริงรักษ์

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

Visitors: 11,454