สมาชิกสภา อบต.

             

นายอัมพร  ไทยประยูร

ประธานสภา อบต.

                                                                                                                                                       นายแอน  ขันธลักษณ์                                                                 นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน

                  รองประธานสภา อบต.                                                                           เลขานุการสภา อบต.

                                                                         นายประเสริฐ ปิยะสิงห์        นายธวัช   เดชเจริญ                       นายพยอม  รัมมะโรจน์            นายซำซูดิน รัมมะมุด

 สมาชิก อบต. หมู่ 1             สมาชิก อบต. หมู่ 1                           สมาชิก อบต. หมู่ 2               สมาชิก อบต. หมู่ 2                                                                        

นายสมปอง พรหมทัต        นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง                            นายประเสริฐ การีซอ             นายปรีชา มะหะหมัด

 สมาชิก อบต. หมู่ 3          สมาชิก อบต. หมู่ 3                               สมาชิก อบต. หมู่ 4              สมาชิก อบต. หมู่ 4

     

                                                                          

นายวิเชียร รัมมะภาพ       นายยอด  จรเสถียร                             นายภานุพงษ์ เฉลยศักดิ์      นายทรงกิจ มีบุญญกิจ

 สมาชิก อบต. หมู่ 5         สมาชิก อบต. หมู่ 5                                  สมาชิก อบต. หมู่ 6             สมาชิก อบต. หมู่ 6                     (เลขา สภา)                                                           

นางสาวพัชรี เอี่ยมโฉม                                                                    นายสมหมาย ทรัพย์มาก        นายสายชล สวัสดี

 สมาชิก อบต. หมู่ 7                                                                            สมาชิก อบต. หมู่ 8            สมาชิก อบต. หมู่ 8                    (ประธาน สภา)                                                          

 นายพิเชษฐ สุขใจ                                                                               นายพิษณุ อุบลรัศมี           นายสำลี แท่นรัตน์

 สมาชิก อบต. หมู่ 9                                                                           สมาชิก อบต. หมู่ 10         สมาชิก อบต. หมู่ 10                                                                     (รองประธาน สภา)

นายวิชาติ จำนงค์หาญ          นายอารีย์  เรวรรณ                            นายสมชาติ มานเสถียร       

สมาชิก อบต. หมู่ 11             สมาชิก อบต. หมู่ 11                             สมาชิก อบต. หมู่ 12


                                                                        

นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ        นางนารี  วงศ์สิงห์                                   นางโนรี  กมลแมน             นายจรัญ เจริญวัย

 สมาชิก อบต. หมู่ 13         สมาชิก อบต. หมู่ 13                                สมาชิก อบต. หมู่ 14       สมาชิก อบต. หมู่ 14

Visitors: 11,953