ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 

 

 

ลำดับ เรื่องประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  วันที่  
1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ 1,2  19/5/2558
2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีต หมู่ 2  19/5/2558
3 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีต หมู่ 6  19/5/2558
4 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ 13  19/5/2558
5 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 8  15/7/2558
6 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5  15/7/2558
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ 1,2 -
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2 -
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 13
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
12 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9  15/10/2558
13 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 29/03/2559
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 29/03/2559
15 สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัทท์ติกคอนกรีต ม.9 29/03/2559
16 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ตำบลปากกราน  24/06/2559
17 สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 24/06/2559
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.6 24/06/2559
19 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 ม.7 ตำบลปากกราน  24/06/2559
20 สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 ม.7 24/06/2559
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 7 24/06/2559
22

โครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา ม.12 ตำบลปากกราน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 24/06/2559
23

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 3 ตำบลปากกราน

 26/07/2559
24

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 3

 26/07/2559
25

สรุปการประมาณค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถถนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 3

26/07/2559
26

ประมูลโครงการสอบราคาจ้างประปาบาดาลขนาดใหญ่พร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 5(ทุ่งศรีโพธิ์)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

04/11/2559
27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5(บ้านทุ่งศรีโพธิ์)

04/11/2559
28

สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลปากราน

07/02/2560
29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 1 ตำบลปากกราน

07/02/2560
30

สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน

07/02/2560
31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน

07/02/2560
32

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

20/03/2560
33

ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

20/03/2560
34

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) ม.10

20/03/2560
35

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) ม.10

20/03/2560
36

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3

18/05/2560
37

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

18/05/2560
38

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.4

18/05/2560
39

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.4

18/05/2560
40

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ม.5

18/05/2560
41

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ม.5

18/05/2560
42

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ ม.11

18/05/2560
43

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ ม.11

18/05/2560
44

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านในคลอง)

17/07/2560
45

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านในคลอง)

17/07/2560
46

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 (บ้านวัดนาค)

17/07/2560
47

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13(บ้านวัดนาค)

17/07/2560
48

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (บ้านคลองตะเคียนบน)

17/07/2560
49

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (บ้านคลองตะเคียนบน)

17/07/2560
50

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อย.ถ.107-01 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   

07/02/2561
51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/2561
52

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

28/11/2561
53

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อย.ถ.107-05 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน

11/12/2561
54

ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อย.ถ.107-05 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน

14/12/2561
53

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/12/2561
54

ประกาศ แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

19/12/2561
55

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/12/2561
56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10 

8/01/2562
57

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

8/01/2562
58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/01/2562
 59

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพลู

15/02/2562
60

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

8/04/2562
61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อยว.ถ 107-02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/04/2562
62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/04/2562
63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/04/2562
64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/04/2562
65

ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในตำบลปากกราน 

15/05/2562
66

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,10,11 และ 13 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24/06/2562
67

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คศล. หมู่ 6

26/06/2562
68

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

26/06/2562
 69

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

27/06/2562
70

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

8/07/2562
71

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,10,11,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

22/7/2562
72

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

22/07/2562
73

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

22/07/2562
74

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14/08/2562
75

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14/08/2562
76

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ

23/08/2562
77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลปากกราน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

4/9/2562
78

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

8/10/2562
79

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

8/01/2563
80

ประกาศ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2/03/2563
81

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศ DLTV

18/03/2563
82

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-4 หมู่ที่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู-คลองจิก

30/03/2563
83

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ่อบ่อบาดาล หมู่ 10 บ้านทุ่งปากกราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2/04/2563
84

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2/04/2563
85

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

8/04/2563
86

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู

16/04/2563
87 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 25/06/2563 
88 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 08/07/2563
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10/07/2563
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01/09/2563
91 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-03 หมู่ที่ 8 03/09/2563
92 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-03 หมู่ที่่ 8 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุถธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10/09/2563
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง อย.ถ.107-03 หมู่ที่8 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21/09/2563
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563
08/10/2563
95 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/10/2563
96 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10/11/2563

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 32,001