สถานะทางการคลัง

 1. รายรับ-รายจ่าย เดือน ก.ค.59

2. รายรับ-รายจ่าย เดือน ส.ค.59

3. รายรับ-รายจ่าย เดือน ก.ย.59

4.งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559

5.รายรับ-รายจ่าย เดือน ต.ค.59

6.รายรับ-รายจ่าย เดือน พ.ย.59

7.รายรับ-รายจ่าย เดือน ธ.ค.59

8 รายรับ-รายจ่าย เดือน ม.ค.60

9.รายรับ-รายจ่าย เดือน ก.พ.60

10.รายรับ-รายจ่าย เดือน มี.ค.60

 

 

Visitors: 12,959