ข่าวประกาศ

 

ลำดับ ประกาศ  วันที่  
1

ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ107-02  สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ107-02 

1/07/2562
2

ประกาศเรื่องมาตราการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2562

21/11/2561
3

ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

12/11/2561
4

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
5

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
6

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติกาาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ 

18/10/2561
7

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

 18/10/2561
8

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

1/10/2561
9

ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกกิจการบ้านเมืองที่ดี

1/10/2561
10

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

1/10/2561
11

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

1/10/2561
12

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1/10/2561
13

ประกาศการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี ๒๕๖๑

 1/08/2561
14

ประกาศเรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

31/01/2560
15

ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-01) หมู่ที่ 2,4,6,12

 -
16

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)  29 ก.ย. 2560

 -
Visitors: 27,248