ข่าวประกาศ

 

ลำดับ ประกาศ  วันที่  
1

ประกาศเรื่องมาตราการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2562

21/11/2561
2

ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

12/11/2561
3

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
4

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
5

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติกาาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ 

18/10/2561
6

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

 18/10/2561
7

ประกาศการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี ๒๕๖๑

 1/08/2561
8

ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-01) หมู่ที่ 2,4,6,12

 -
9

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)  29 ก.ย. 2560

 -
Visitors: 20,437