ข่าวประกาศ

 

ลำดับ ประกาศ  วันที่  
35

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  หมู่ที่ 4  วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00-11.00 น.

3/02/2564
34

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

19/01/2564
33

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

8/01/2564
32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้าง

15/12/2563
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากกราน

15/12/2563
30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในคลอง

15/12/2563
29

รายงานงบสถานะการเงินประจำปี 2563

14/12/2563
28

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15/10/2563
27

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู สายถถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10

01/09/2563
26

ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563

25/08/2563
25

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

15/06/2563
24

ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

26/05/2563
23

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27/03/2563
22

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25/11/2562
21

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

25/10/2562
20

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21/10/2562
19

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

12/07/2562
18

ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ107-02  สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ107-02 

1/07/2562
17

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

17/04/2562
16

ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

14/01/2562
15

ประกาศเรื่องมาตราการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2562

21/11/2561
14

ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

12/11/2561
13

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
12

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๑

18/10/2561
11

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติกาาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ 

18/10/2561
10

ประกาศเรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

 18/10/2561
9

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

1/10/2561
8

ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกกิจการบ้านเมืองที่ดี

1/10/2561
7

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

1/10/2561
6

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

1/10/2561
5

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1/10/2561
4

ประกาศการประกวดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี ๒๕๖๑

 1/08/2561
3

ประกาศเรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

31/01/2560
2

ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-01) หมู่ที่ 2,4,6,12

 -
1

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)  29 ก.ย. 2560

 -
Visitors: 32,002