สำนักงานปลัด

นายสุพจน์   ศรีสวย

หัวหน้าสำนักปลัด

แถวหลังเริ่มจากซ้ายมือ

1.นายกมล  สุขสมเนตร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

2.นายณัฐพล  รักษพันธุ์  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

3.นายยุทธนา  กว้างทะเล  ตำแหน่ง  ผู้ช่วย จนท.การเกษตร

4.นายอิทธิพล  กมลแมน  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถดับเพลิง

5.นายจารุวิทย์  จันทร์สุนทร  ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถดับเพลิง

6.นายประเสริฐ  จันทร์สุนทร  ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถดับเพลิง

7.นายธนารัตน์  วงชัยวรรณ์  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

8.นางสาวบุศรา  มาบุญคง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน

9.นางสาวฐาปณี  วงศ์ไพบูลย์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

10.นางสาววิภาดา  ผิวเกลี้ยง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

11.นางจำรุณ  แก้วครุฑ  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

12.นางสาวเสาวลักษณ์  จำนงค์หาญ  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

13.นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Visitors: 11,454