สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวโชติรส. คงสมโอษฐ์
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
                                                                                                                                 
                                                                          างสาวพัชรี  ขันขจร
                                                                                                                           นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

                                                                                        นายสุพจน์   ศรีสวย
                                                                                         หัวหน้าสำนักปลัด

                                                                                          
           นายณัฐพล  รักษพันธุ์                                     นางกัญจาลักษณ์  คุ้มกลาง                           นางสาวฐาปณี  วงศ์ไพบูลย์  
     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                                                                                              
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีญา  วันพนม                            นางสาววิภาดา  ผิวเกลี้ยง                                    นายกมล  สุขสมเนตร
                นิติกรปฏิบัติการ                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา                                                                                                                                                                  สาธารณภัยชำนาญงาน
                                                                                                       
         นางสาวบุศรา  มาบุญคง                                         นายเอนก  โรยเรณู                                         นายธนารัตน์  วงชัยวรรณ์
        ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน                     ผู้ช่วย จพง.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                         พนักงานขับรถยนต์

                                                        
         นายยุทธนา  กว้างทะเล                                        นายสมศักดิ์   นาชะวี
         ผู้ช่วย จพง.การเกษตร                               พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
                                                                                        
                                                                               พนักงานจ้างทั่วไป 

                                                                                              
       นายอิทธิพล  กมลแมน                                    นายจารุวิทย์  จันทร์สุนทร                              นายประเสริฐ  จันทร์สุนทร
       พนักงานขับรถดับเพลิง                                   พนักงานประจำรถดับเพลิง                             
พนักงานประจำรถดับเพลิง

                                                                                                  
 นางสาว เสาวลักษณ์  จำนงค์หาญ                          นางจำรุณ  แก้วครุฑ                                     นางสาวธิดา   อาภาสัตย์
                  แม่บ้าน                                                             แม่บ้าน                                                 พนักงานดูแลเว็บไซต์
                                                                                              
     นางสาวพรทิพย์  เจริญสม                                นางสาวธารารัตน์   มูลคำ                                       นายหวล  บุญมา
                                                                                                                                                        พนักงานประจำรถขยะ 
                                                                                              
            นายอารี  นาชะวี                                             นายทองดี  นาชะวี                                           นายธีรวีร์  เวชกรณ์ 
        พนักงานประจำรถขยะ                                     พนักงานประจำรถขยะ
          

           


 

Visitors: 28,990