กองคลัง

นางสุภาพร   ศิริกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

แถวหลังเริ่มจากซ้ายมือ

1.นางสาวพรทิพย์  เจริญสม      ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (การเงินและบัญชี)

2.นางสาวศิรินทิพย์  จำปาทอง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

3.นายสุเมธ  องอาจ                ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (เก็บค่าขยะ)

4.นายวีระเดช  ผังดี                ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (เก็บค่าน้ำ)

5.นางอนุรักษ์  บุรุษภาพ           ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

6.นางสาวปรางค์ทิพย์  ชมศรี     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

7.นายบุญเรียน  เจริญภู            ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (จดมาตรวัดน้ำ)

Visitors: 11,953