กองคลัง

 

นางสุภาพร   ศิริกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


                                                                         
                                                                    นางอนุรักษ์  บุรุษภาพ
                                                          นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
                                                                      
           เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                      เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
                                                                                                       นางมาเรียม   วันพนม                         นางสาวปรางค์ทิพย์  ชมศรี                 นางสาวศิรินทิพย์   จำปาทอง   
       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลจ)                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                                                                       
                                                                     นายบุญเรียน  เจริญภู
                                                                    พนักงานผลิตน้ำประปา

                                      คนงานทั่วไป
                        
                                                                                                                                                       นายสุเมธ   องอาจ                                                นายวีระเดช  ผังดี
                                 พนักงานเก็บค่าขยะ                                               พนักงานเก็บค่าน้ำ 

                                                                    

                                                                นางสาวอริสรา  มาบุญคง 

 

                                      


 


 

 

 

Visitors: 29,002