กองช่าง

 

นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

                                       

                           นายธีรศานติ์  ธรรมโชติ                    นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ                  นางสาวกุศลิน   อัตสาระ
                            วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                          นายช่างโยธา                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                           
                         นางสาวจิราภรณ์  ปิ่นสวัสดิ์                นายอับดุลเลาะห์  ดำหริพงษ์                 นายสัญญา  ลายพิกุล
                            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                            ผู้ช่วยช่างโยธา                                ช่างก่อสร้าง

                                                                               
                                                                               นายพีรนันต์  จันทร์เพ็ง
                                                                                ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  คนงานทั่วไป

 

     นายปราโมทย์   มีบุญญกิจ 

  

 

 

Visitors: 29,003