กองช่าง

 

นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แถวหลังเริ่มจากซ้ายมือ 

1.นายอับดุลเลาะห์  ดำหริพงษ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา

2.นายธีรศานติ์  ธรรมโชติ  ตำแหน่ง  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

3.นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

4.นายรัฐพล  ธรรมกูล  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างโยธา)

5.นางสาวจิราภรณ์  ปิ่นสวัสดิ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

6.นายสัญญา  ลายพิกุล  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างโยธา)

7.นายพีรนันต์  จันทร์เพ็ง  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)

8.นายพงศกร  ศรีสำราญ  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างโยธา)

 

 

Visitors: 11,953