กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมชาย  โตสม
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                                                                   นักวิชาการศึกษา

                                                 
                  นางวิศัลยา   เนื่องฤทธิ์          นาสาวณภาภัช  ไวยฉาย        นางจารุวรรณ   ขาวลาภ         นายจาตุรงค์  การะสิงห์                                                    ครู                                    ครู                                     ครู                         ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
                                                    
                               นางสาวกุสุมา  สังข์ทอง           นางสาววานิสลา  อ่อนอนุโลม          นางสาวชนกพร  ถมมะสังข์
                                  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                        ผู้ดูแลเด็ก
 
                                                      
                             นางสาวผ่องพักตร์  แสงศรี           นางสาวอากีด็ะฮ์   เลขพรยันต์          นางสาวสุรอยยา  นิ่มอนงค์
                                 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก                     ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก                      ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
 
Visitors: 13,479