กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมชาย  โตสม

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แถวหลังเริ่มจากซ้ายมือ

1.นางจารุวรรณ  ขาวลาภ  ตำแหน่ง  ข้าราชการครู คศ.๑

2.นางสาวชนกพร  ถมมะสังข์  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

3.นายปฏิพัทธ์  ประสมเพชร  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

4.นายจาตุรงค์  การะสิงห์  ตำแหน่ง  ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย

5.นางสมคิด  รัมมะพันธ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

6.นางสาวกุสุมา  สังข์ทอง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

7.นางสาวผ่องพักตร์  แสงศรี  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
Visitors: 11,953