"กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

"กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน, สถานศึกษาในเขตพื้นที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากกราน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกราน

วันพุธที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 และวันจันทร์ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน และโรงเรียนปากกรานพิทยา

  ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

Visitors: 14,697