โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ลำดับที่ ๒.๒๗ หลักสูตรฝึกอาชีพการสานพัดด้วยไม้ไผ่และประดิษฐ์ตกแต่งพัดหอม

ระยะเวลา ๑๐ วัน ระหว่าง ๕-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ คน

สถานที่ฝึก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

Visitors: 14,697