โครงการอบรมเยาวชนแกนนำครอบครัวด้านสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี59

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำครอบครัวด้านสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2559

โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน,กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากกราน

และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

 

 

Visitors: 14,697