ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปากกราน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม

ดีชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

    โครงสร้างองค์กร ม.7(1) แฟ้มที่ ๑

    อำนาจหน้าที่ ม.7(2) แฟ้มที่ ๒

    สถานที่ติดต่อ ม.7(3)  แฟ้มที่ ๓

    กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) แฟ้มที่ ๔

               รัฐธรรมนูญ

               กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

    ผลการพิจารณาฯ ม.9(1) แฟ้มที่ ๕

               การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

               กาาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑

               การควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๑

               การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๑

    นโยบายหรือการตีความหมาย ม.9(2)  แฟ้มที่ ๖

              นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

    แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3) แฟ้มที่ ๗ - ๒๓

    แผนยุทธศาตร์การพัฒนา,แผนพัฒนา อบต. สี่ปี  แฟ้ม ๗

    ข้อบัญติ งบประมาณประจำปี แฟ้ม ๘

              ข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี 2562

     แผนการดำเนินงาน แฟ้ม ๙

     แผนอัตรากำลัง  แฟ้ม ๑๐

     แผนการจัดหาพัสดุ  แฟ้ม ๑๑

     ประกาศสอบราคา,ปรกวดราคา  แฟ้ม ๑๒

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แฟ้ม ๑๓

     ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย แฟ้ม ๑๔

             รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561

               รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

      งบแสดงฐานะทางการเงิน แฟ้ม ๑๕

             งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2560 

             งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2561

      รายงานการประชุมสภา  แฟ้ม ๑๖

               สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

             ประจำปี 2561

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑   

      รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร แฟ้ม ๑๗

      รายงานการตรวจสอบ จาก สตง. ปปช. ปปท. สท จังหวัด,อำเภอ แฟ้ม ๑๘

      รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) แฟ้ม ๑๙

              รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) ประจำปี 2561

      ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน แฟ้ม ๒๐

      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แฟ้ม ๒๑

      รายงานติมตามประเมินผลแผน อบต.  แฟ้ม ๒๒

      สัญญาต่างๆ  แฟ้ม ๒๓

    คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

       คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  แฟ้ม ๒๔

       คู่มือประชาชน  แฟ้ม ๒๔

              คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด

       สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)  แฟ้ม ๒๕

       สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)  แฟ้ม ๒๖

       มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)  แฟ้ม ๒๗

       ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) แฟ้ม ๒๘

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

     รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการใช้บริการศูนย์ / ถาม - ตอบ

    แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

    สรุปผลความพึงพอใจ

    สถิติผู้เข้าใช้บริการ

    กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

 

Visitors: 20,437