หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการนางสาวโชติรส. คงสมโอษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน


นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน


                           
        นายสุพจน์. ศรีสวย.                                          นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล
   หัวหน้าสำนักปลัด                                               ผู้อำนวยการกองคลัง


       
   นายสมชาย  โตสม
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม

    
Visitors: 32,071