หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการนางสาวโชติรส. คงสมโอษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน


นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน


                        
นายสุพจน์. ศรีสวย.                              นางสุภาพร  ศิริกุล
   หัวหน้าสำนักปลัด                              ผู้อำนวยการกองคลัง


                                   
นายอุดมศักดิ์  อัมพวัน                               นายสมชาย  โตสม
      ผู้อำนวยการกองช่าง                           ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                                                           ศาสนาและวัฒนธรรม

    
Visitors: 29,001