ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด

2. การจัดการจิตอาสา ทำความสะอาดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน

3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ ในเขตตำบลปากกราน

4. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน

5. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา

6. กิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้กรณีร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

นาย เสน่ห์ จันทร์สุนทร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

 

Visitors: 25,289