ข่าวสารงานสาธารณสุข

ข่าวสารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                    ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้  

                 - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
 
                      -
แผ่นพับรักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัย ต้องป้องกัน AIDS
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                       - การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 
                       - มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนกันเถอะ
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออก
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคฉี่หนู
                       - ปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
                       - รู้จริง ป้องกัน ไข้หวัดนก
                       - แผ่นพับให้ความรู้และป้องกันโรคมือเท้าปาก
                       - แผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันโรคปอดบวม
                       - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
                       - ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
                       - ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
                       - ประชาสัมพันธ์ความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562
                       - การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                       - การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง"โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019"  
                       - หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
                       - ไวรัสโควิด 19 ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ เช็กอาการตามนี้  

                           - ป้องกันไวรัสโคโรนา ด้วย ล้าง เลี่ยง ลด  

             ผลการดำเนินงาน       

                       ประจำปีงบประมาณ 2562

                                *  สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ "รักอย่างปลอดภัย อย่าไว้ใจโรคเอดส์" ประจำปี 2562

                               * ฐานข้อมูลสุนัขและแมว ประจำปี 2562

                               * สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562

 

                       ประจำปีงบประมาณ 2563

                                    * ฐานข้อมูลสุนัขและแมว ประจำปี 2563

                              * สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563

                    สาระน่ารู้  

                     * ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560              

                     * ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561

                     * ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2561

 

 

                     ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ 

                 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558

                 - การจัดการลดและคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                      - คู่มือปฏิบัติการ 3 ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน

                      - มาเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

                     การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

                   
                - แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย อบต.ปากกราน ปีงบประมาณ 2562
                     - แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย อบต.ปากกราน ปีงบประมาณ 2563
                     - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลปากกรานจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 

                     การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน

                 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2551
                      - ประกาศ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลปากกราน ปี 2562
                      - ประกาศ เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลปากกราน ปี 2563
                      - ฐานข้อมูลน้ำเสีย ปี 2562
                      - ฐานข้อมูลน้ำเสีย ปี 2563
                      - รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2562
                      - ประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่ง พด.6 บำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็น
                            

 

 

 

Visitors: 31,964