ข้อมูลข่าวสาร โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด 2019)

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 - คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 162/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 22 วันที่ 21 ม.ค.2564

- มาตรการเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (สำหรับผู้ประกอบการ)

- มาตรการเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (สำหรับประชาชน)

- มาตรการโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งที่ 1/2564  (ฉบับที่ 20) 

- หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม แนบท้ายคำสั่งที่ 1/2564 (ฉบับที่ 20)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 20 วันที่ 4 ม.ค.2564

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 4183/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 วันที่ 30 ธ.ค.2563

- ประกาศสำหรับภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุมในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

- ประกาศมาตรการสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 4073/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 วันที่ 23 ธ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 2381/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 17 วันที่ 7 ส.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 2038/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 16 วันที่ 1 ก.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1854/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15 วันที่ 6 มิ.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1779/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 วันที่ 6 มิ.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1728/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 13 วันที่ 30 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1608/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 12 วันที่ 16 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1496/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 วันที่ 5 พ.ค.2563 

- มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1492/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10 วันที่ 2 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1352/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9 วันที่ 21 เม.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1302/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8 วันที่ 15 เม.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1248/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 7 วันที่ 10 เม.ย. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1151/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 วันที่ 2 เม.ย. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1149/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 2 เม.ย. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1065/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1045/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 วัวนที่ 26 มี.ค. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 999/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 23 มี.ค. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 983/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ COVID -19 วันที่ 20 มี.ค. 2563

- ประกาศจังหวัด มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ COVID -19 วันที่ 18 มี.ค. 2563

Visitors: 31,965