ผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1)นางทุชมา        

เสมสายัณห์            

กำนันตำบลปากกราน

2)นายศุภกิจ

ยินดีพจน์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1      

3)นายดาวูด

นาชะวี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

4)นายบุญลือ

วุฒิพักตร์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

5)นายอนุสรณ์

การีโรจน์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

6)นายเอนก

หาเรือนทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

7)นายนพดล

พัฒนจันทร์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

8)นางสมจิตร

กาญจนนิมมาน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

9)นายเจริญพร

รัมมะอรรถ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8

10)นายเจริญ

ใจเสงี่ยม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9

11)นายสานิตย์

ไวยฉาย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

12)นายชนากร

บุญมาก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11

13)นายสมชาย

ไกรทัต

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12

14)นายเฉลิมชัย

เปรื่องการกิจ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13

Visitors: 39,321