โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1

วันที่ 16 ม.ค 61

       

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 2

วันที่ 9 ก.พ 61

    

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 3

วันที่ 9 ก.พ 61

  

 

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4

วันที่ 26 ม.ค 61

  

  ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 5

วันที่ 22 ม.ค 61

  

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 6

วันที่ 15 ก.พ 61

  

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 7

วันที่ 17 ม.ค 61

    

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 8

วันที่ 13 ก.พ 61

  

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 9

วันที่ 12 ก.พ 61

 

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 10

วันที่ 30 ม.ค 61

  

  

 

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 11

 

วันที่ 18 ม.ค 61

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 12

 วันที่ 23 ม.ค 61

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 13

 วันที่ 25 ม.ค 61

  

  

ภาษีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 14

 วันที่ 15 ม.ค 61

  

 

 

 

 

 

 

Visitors: 60,734