มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

       ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                

       ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2562                              

       บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA ปี 2562              

       ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2563                              

       บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA ปี 2563              

Visitors: 42,665