ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปากกราน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม

ดีชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

    โครงสร้างองค์กร ม.7(1) แฟ้มที่ ๑

    ประกาศโครงสร้าง อบต.ปากกราน

    อำนาจหน้าที่ ม.7(2) แฟ้มที่ ๒

    สถานที่ติดต่อ ม.7(3)  แฟ้มที่ ๓

    กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) แฟ้มที่ ๔

               รัฐธรรมนูญ

               กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

    ผลการพิจารณาฯ ม.9(1) แฟ้มที่ ๕

               การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

               กาาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑

               การควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๑

               การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๑

    นโยบายหรือการตีความหมาย ม.9(2)  แฟ้มที่ ๖

              นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

    แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3) แฟ้มที่ ๗ - ๒๓

    แผนยุทธศาตร์การพัฒนา,แผนพัฒนา อบต. สี่ปี  แฟ้ม ๗

    ข้อบัญติ งบประมาณประจำปี แฟ้ม ๘

              ข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี 2562

     แผนการดำเนินงาน แฟ้ม ๙

     แผนอัตรากำลัง  แฟ้ม ๑๐

              นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     แผนการจัดหาพัสดุ  แฟ้ม ๑๑

     ประกาศสอบราคา,ประกวดราคา  แฟ้ม ๑๒

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แฟ้ม ๑๓

     ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย แฟ้ม ๑๔

               รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561

                 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

      งบแสดงฐานะทางการเงิน แฟ้ม ๑๕

               งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2560 

               งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2561

      รายงานการประชุมสภา  แฟ้ม ๑๖

               สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

             ประจำปี 2561

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑   

      รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร แฟ้ม ๑๗

      รายงานการตรวจสอบ จาก สตง. ปปช. ปปท. สท จังหวัด,อำเภอ แฟ้ม ๑๘

              รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) แฟ้ม ๑๙

              รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) ประจำปี 2561

      ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน แฟ้ม ๒๐

      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แฟ้ม ๒๑

      รายงานติมตามประเมินผลแผน อบต.  แฟ้ม ๒๒

      สัญญาต่างๆ  แฟ้ม ๒๓

      มาตรการป้องกันทุจริตภาครัฐ แฟ้ม ๒๔

          แผนปฏิบัติการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

          ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

          ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.๒๕๖๒

          สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี

          คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

          ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

          การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

          รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๑

          รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒

    คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

       คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  แฟ้ม ๒๕

       คู่มือประชาชน  แฟ้ม ๒๕

       คู่มือปฏิบัติงาน  แฟ้ม ๒๕

               คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด

               คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง

               คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง

       สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)  แฟ้ม ๒๖

       สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)  แฟ้ม ๒๗

       มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)  แฟ้ม ๒๘

       ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) แฟ้ม ๒๙

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

     รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการใช้บริการศูนย์ / ถาม - ตอบ

    แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

    สรุปผลความพึงพอใจ

    สถิติผู้เข้าใช้บริการ

    กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

 

Visitors: 22,542