ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปากกราน

 

แฟ้มข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

    แฟ้มที่ 1   โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ม.7(1)

    แฟ้มที่ 2   สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7(2) 

    แฟ้มที่ 3   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ม.7(3)

    แฟ้มที่ 4   กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ม.7(4)

                รัฐธรรมนูญ

                กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

                แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

                พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

                พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

    แฟ้มที่ 5   ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ม.9(1)

                การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2561

                การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

                การควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561

                การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2561

    แฟ้มที่ 6   นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) ม.9(2)

                นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

    แฟ้มที่ 7   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ม.9(3)

                แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

    แฟ้มที่ 8   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ม.9(3) 

                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

    แฟ้มที่ 9   แผนดำเนินงาน ม.9(3)

                แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

                บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปี 2563

                บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ประจำปี 2563

    แฟ้มที่ 10  แผนอัตรากำลัง ม.9(3)

                แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

                รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

                นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ปากกราน ประจำปีงบประมาณ 2563

                หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

                การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ปากกราน ประจำปีงบประมาณ 2563

    แฟ้มที่ 11  แผนการจัดหาพัสดุ ม.9(3)

                แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

                แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

                แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ณ วันที่ 31 มี.ค.2563)

    แฟ้มที่ 12  ประกาศผลการสอบราคา ม.9(3)

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อย.ถ.107-05 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน

                ประกาศ แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10

                ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพลู

                ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,10,11 และ 13 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คศล. หมู่ 6

                ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

                ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

                ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

                ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,10,11,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลปากกราน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

                ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศ DLTV

                ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ่อบ่อบาดาล หมู่ 10 บ้านทุ่งปากกราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู

                ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    แฟ้มที่ 13  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.9(3)

                ประจำปีงบประมาณ 2561 

                ประจำปีงบประมาณ 2562

                                  ตุลาคม 61  พฤศจิกายน 61  ธันวาคม 61  มกราคม 62  กุมภาพันธ์ 62  มีนาคม 62

                                  เมษายน 62  พฤษภาคม 62  มิถุนายน 62  กรกฎาคม 62  สิงหาคม 62  กันยายน 62

                ประจำปีงบประมาณ 2563

                   รายเดือน      ตุลาคม 62  พฤศจิกายน 62  ธันวาคม 62  มกราคม 63  กุมภาพันธ์ 63  มีนาคม 63

                                  เมษายน 63  พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63  กรกฎาคม 63  สิงหาคม 63  กันยายน 63

                   รายงวด       งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

                                  งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)

                                  งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

                   รายปีงบประมาณ

                   - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

                                  ไตรมาส 1      ไตรมาส 2       ไตรมาส 3       ไตรมาส 4

                   ประจำปีงบประมาณ 2564

                                                  ตุลาคม 63  พฤศจิกายน 63  ธันวาคม 63  มกราคม 64  กุมภาพันธ์ 64  มีนาคม 64

                                                               เมษายน 64  พฤษภาคม 64  มิถุนายน 64  กรกฎาคม 64  สิงหาคม 64  กันยายน 64

                                  รายปีงบประมาณ

                                  - รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

                                                               ไตรมาส 1          ไตรมาส 2              ไตรมาส 3               ไตมาส 4

                                                          

    แฟ้มที่ 14  งบแสดงฐานะทางการเงิน ม.9(3)

                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2559

                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2560

                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2561

                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2562

                งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2563

    แฟ้มที่ 15  รายรับ-รายจ่าย ม.9(3)

                รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561

                รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

                     ตุลาคม 2561  พฤศจิกายน 2561  ธันวาคม 2561  มกราคม 2562   กุมภาพันธ์ 2562  มีนาคม 2562 

                     เมษายน 2562  พฤษภาคม 2562  มิถุนายน 2562  กรกฎาคม 2562  สิงหาคม 2562  กันยายน 2562 

                รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 

                                  ตุลาคม 2562  พฤศจิกายน 2562  ธันวาคม 2562  มกราคม 2563   กุมภาพันธ์ 2563  มีนาคม 2563 

                     เมษายน 2563  พฤษภาคม 2563  มิถุนายน 2563  กรกฎาคม 2563  สิงหาคม 2563  กันยายน 2563

    แฟ้มที่ 16  รายงานการประชุมสภา ม.9(3)

                              ประจำปี 2561

                   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

                   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

                   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑   

                   ประจำปี 2562

                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

      แฟ้มที่ 17  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ม.9(3)

    แฟ้มที่ 18  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท. สถ. ม.9(3)

    แฟ้มที่ 19  รายงานการประเมิน LPA และ ITA ม.9(3)

                รายงานการประเมิน LPA

                   - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) ประจำปี 2560 

                   - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต. (LPA) ประจำปี 2561 

                ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) 

                   - ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2562 

                   - บันทึกผู้บริหารแจ้งให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ ITA 

    แฟ้มที่ 20  ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชน ม.9(3)

                รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561 

                รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562 

    แฟ้มที่ 21  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ม.9(3)

                รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี 2562

                รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2564

    แฟ้มที่ 22  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ม.9(3)

                รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปากกราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    แฟ้มที่ 23  สัญญาต่างๆ ม.9(3)

    แฟ้มที่ 24  มาตรการป้องกันทุจริตภาครัฐ 

                แผนปฏิบัติการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

                ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

                ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.๒๕๖๒

                ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563

                รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ประจำปี 2562

                รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2563 

                คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

                ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

                รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๑

                รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒

                รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติทิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓

    แฟ้มที่ 25  คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

                  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

                  คู่มือประชาชน 

                  คู่มือปฏิบัติงาน  

                         - คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด

                         - คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง

                         - คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง

    แฟ้มที่ 26   สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5) 

    แฟ้มที่ 27   สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)  

    แฟ้มที่ 28   มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)  

    แฟ้มที่ 29   ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) 

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการใช้บริการศูนย์ / ถาม - ตอบ

    แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

    สรุปผลความพึงพอใจ

    สถิติผู้เข้าใช้บริการ

          รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563

    กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

 

Visitors: 32,002