หน้าแรก

  

   
                   (ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด)
                       ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
                   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(คลองชลประทาน คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู ,บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
                   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
                    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(คลองชลประทาน คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู ,บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
 
Visitors: 40,779