ติดต่อ อบต.

สายตรง....

1.นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร 081-9121382
2.นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร 081-2809095,089-5194259
3.นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าสำนักงานปลัด โทร 086-5736840
4.นางสาวณฐนน จิรันธนากุล ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 085-3319335

Visitors: 66,507