⇒ สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

    1.1 ที่ตั้งอาณาเขตของตำบล

    ตำบลปากกราน เป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดตำบลของอำเภอพระนครศรีอยุธยา (แยกเป็นตำบลที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 15 ตำบล และตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาล 6 ตำบล) และห่างจากที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อตำบลอื่น ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลบ้านป้อม      อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้         ติดต่อกับตำบลคลองตะเคียน   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลสำเภาล่ม      อำเภอพระนครศรีอยุธยา         

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลบ้านกลึง      อำเภอบางไทร

    1.2 เนื้อที่

    ตำบลปากกราน เป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดตำบลของอำเภอพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างมาทางทิศตะวันตก 7 กม.มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,018.75 ไร่

    1.3 ภูมิประเทศ

    ตำบลปากกราน มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองส่งน้ำรวม 10 สายไหลผ่าน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และบางส่วนเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยและน้ำท่วมขังได้ง่าย 

    1.4 จำนวนหมู่บ้าน/ประชากร   

    ตำบลปากกราน มีการแบ่งการปกครองเป็น 14 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดดังนี้ ประกอบด้วยชาย 2,812 คน หญิง 3,022 คน รวม 5,834 คน จำนวนครัวเรือน 1,521 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 259 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557)

 จำนวนประชากร  14  หมู่บ้าน

 

ชื่อบ้าน

   หมู่ที่   

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านพลู

บ้านสะพานยาว

บ้านต้นยาง

บ้านหาดทราย

บ้านบางกะชา

บ้านใต้วัดทำใหม่

บ้านวัดทำใหม่

บ้านในคลอง

บ้านในคลองปากกราน

บ้านทุ่งปากกราน

บ้านคลองมอญ

บ้านต้นสะตือ

บ้านวัดนาค

บ้านปากคลองตะเคียนบน      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

142  

289

230

115

156

136

159

166

107

372

148

403

250

139

162

317

262

122

147

124

169

182

134

371

189

416

279

148

304

606

492

237

303

260

328

348

241

743

337

819

529

287

84

139

136

43

88

65

83

96

81

224

82

193

153

54

รวม

-

  2,812  

  3,022  

  5,834  

1,521

2. ด้านเศรษฐกิจ

    สภาพเศรษฐกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพต่าง ๆ หลากหลายเพราะสภาพพื้นที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบททำให้การประกอบอาชีพของประชาชนมีหลายประเภทดังนี้

  1. อาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  (ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ม.5 ,8 ,10)
  2. อาชีพปศุสัตว์  เช่น  เลี้ยงโค  กระบือ  แพะ  เป็ด  ไก่  ฯลฯ
  3. อาชีพค้าขาย  เช่น  ร้านค้าของชำ  ตลาดนัด  ร้านอาหารตามสั่ง  ฯลฯ
  4. อาชีพรับจ้างทั่วไป  เช่น  บริษัทเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรม  ฯลฯ
  5. อาชีพอื่น ๆ  เช่น  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

3. ด้านสังคม

    3.1 สถานศึกษา      

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

  หมู่ที่   

จำนวน

   นักเรียน   

  รวม  

จำนวน

  ครู-อาจารย์  

  รวม  

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

2

3

4

5

วัดช้าง

วัดทำใหม่

วัดปากกราน

วัดกลางปากกราน (สามัคคี)   

ปากกรานพิทยา

1

6

10

13

3

33

79

31

72

94

40

69

34

60

43

73

148

65

132

137

1

2

4

1

12

5

3

3

7

8

6

5

7

8

20

     3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ลำดับที่ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ที่

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

1

2

3

4

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในคลอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางปากกรานสามัคคี   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทำใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากกราน

9

13

1

6

10

14

26

15

22

22

1

2

1

1

1

 

ยอดรวม

-

99

6

    3.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ลำดับที่

ชื่อ

 หมู่ที่ 

เจ้าอาวาส/อิหม่าม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วัดช้าง

วัดสำเภาล่ม (ทำใหม่)

วัดปากกราน

วัดกลางปากกรานสามัคคี   

มัสยิดญ่ามาลุ้ลอิสลาม

มัสยิดฮิดายะตุ้ลอิสลาม

มัสยิดอะมะดียะห์

มัสยิดซุนนียะห์

มัสยิดตออีฟะฮ์

มัสยิดกลาง

3

6

10

13

2

4

12

12

14

5

พระอธิการนพดล คุณธฺมโม

พระครูภาวนารัตนาภรณ์

พระอธิการมนูญ ขันติโก

พระครูพิจิตรกิจจาทร

นายอิสมาแอล อิสลาม

นายอิสฟาน อารีย์

นายประสิทธิ์ บุญมาก

นายสวง มะลิทอง

นายอิมรอน เสมสายัญห์

-

3.4 ด้านการสาธารณสุข

ชื่อสถานีอนามัยตำบล

หมู่ที่

  จำนวนเจ้าหน้าที่  

 รวม 

ชาย

หญิง

สถานีอนามัยตำบลปากกราน     

13

1

2

3            

    3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นจำนวน 1 ศูนย์ จำนวนสมาชิก อปพร. จำนวน 120 คน พร้อมกับได้ดำเนินโครงการเดินเวรยามเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และอาสาสมัครต่าง ๆ 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    4.1 การคมนาคมขนส่ง

  หมู่ที่

ถนนลาดยาง

จำนวน / ระยะทาง กม.

ถนน คสล.

ระยะทาง กม.

ถนนลูกรัง

ระยะทาง กม.

ถนนดิน

ระยะทาง กม.

1

2

3

 

4

5

 

6

7

8

 

9

 

10

 

11

12

 

13

14

1 / 800 ม. สาย 3469

-

1/1,000 ม. สาย 3469 1/2,000 ม. สาย  32

-

1 / 4,000 ม. สาย 347

1 / 2,000 ม. สาย 32

-

1 / 1,000 ม. สาย 3469

1/1,000 ม. สาย 3469

1/2,000 ม. สาย รพช.

1 / 1,000 ม. สาย 3469

1 / 1,500 ม. สาย รพช.

1/5,000 ม. สาย 347

1/5,000 ม. สาย รพช.

1 / 800 ม. สาย 3469

1 / 800 ม. สาย 3469

1 /150 ม. สายชลประทาน

1/1,000 ม. สาย 3469

1 / 100 ม. สาย 3469

 

9 / 550  ม.

3 / 150  ม.

9 / 950  ม.

 

3 / 750  ม.

3 / 250  ม.

 

3 / 450  ม.

3 / 575 ม.

2 / 750 ม.

 

1 / 350 ม.

 

3 / 8,000 ม.

 

1 / 75 ม.

4  / 550 ม.

 

4 / 1,500 ม.

2 / 250 ม.

-

3 / 150 ม.

1 /1,000  กม.

 

1 / 100 ม.

2 /5,000 ม.

 

4 / 250 ม.

2 / 250 ม.

1 / 550 ม.

 

-

 

3 / 5,000 ม.

 

5 / 250 ม.

3 / 150

 

1 /50 ม.

-

1 /100 ม.

-

-

 

-

1 / 1,500 ม.

 

-

-

1 / 2,000 ม.

 

-

 

2 / 3,000 ม.

 

-

-

 

-

-

 

    4.2  โทรศัพท์สาธารณะ

หมู่ที่

จำนวนโทรศัพท์บ้าน

(พื้นฐาน)

จำนวนตู้โทรศัพท์

สาธารณะ

หอกระจายข่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

46

8

10

13

19

17

13

70

35

29

68

13

1

2

1

2

-

1

1

1

1

3

1

2

1

-

1

-

-

-

1

1

-

1

1

1

-

1

1

-

รวม

371

17

8

    4.3 ไฟฟ้า

    การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน มีประชาชนจำนวน 1,521 ครัวเรือน (ข้อมูลกรมการปกครอง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557)  ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกครัวเรือน

    4.4  ระบบประปาหมู่บ้าน

    - ระบบประปาบาดาลหมู่บ้านมีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

    - ระบบประปาผิวดิน จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 6

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           

    แหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ และมีผลต่อกิจกรรมทางการเกษตร  ดังนี้

    1. แม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลผ่านหมู่ที่  14

    2.  คลองตะเคียน   ไหลผ่านหมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 และหมู่ที่ 14

    3.  คลองปากกราน ไหลผ่านหมู่ที่  7, 8, 9 และหมู่ที่  10

    4.  คลองบางกะชา  ไหลผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5       

    5.  คลองวัว       ไหลผ่านหมู่ที่ 10

    6.  คลองลาว      ไหลผ่านหมู่ที่ 10

    7.  คลองอีบาง     ไหลผ่านหมู่ที่ 10

    8.  คลองบางกะนาค ไหลผ่านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8

    9.  คลองวัดช้าง    ไหลผ่านหมู่ที่ 1

    10. คลองขวาง     ไหลผ่านหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

 

Visitors: 109,139