⇒ พันธกิจ

พันธกิจ ( MISSION )

 1. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม ระบบประปาและไฟฟ้ารายทางสาธารณะอย่างทั่วถึง
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาด
 6. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 7. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 8. ส่งเสริมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 9. ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
 10. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
 3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. เพื่อให้มีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
 5. เพื่อให้ชุมชนปลอดจากโรคติดต่อและโรคระบาด
 6. เพื่อให้ชุมชนปลอดจากปัญหายาเสพติด
 7. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น              
 8. เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร
 10. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
Visitors: 109,139