คณะผู้บริหารท้องถิ่น

 
โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

 

นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

                                                                                                   
               นางกนกรัตน์  สุชสมพืช                                                        นางสาวสำลี โชคทรัพย์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน                             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน                                                                               

                                                                                                                                                                                            

 

 นางวิเชียร เริงรักษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

Visitors: 37,984