สมาชิกสภา อบต.

    

นายอัมพร  ไทยประยูร
ประธานสภา อบต.

                                                                                          
                          นายแอน  ขันธลักษณ์                                                             นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน                                                      รองประธานสภา อบต.                                                                     เลขานุการสภา อบต.

                                                                        นายประเสริฐ ปิยะสิงห์     นายธวัช    เดชเจริญ                                      นายพยอม  รัมมะโรจน์   นายซำซูดิน  รัมมะมุด                                   สมาชิก อบต. หมู่ 1                                                                                   สมาชิก อบต. หมู่ 2            
 
                                                                           นายสมปอง พรหมทัต     นายวิบูลย์ ใหม่อ่อง                                  นายประเสริฐ การีซอ      นายปรีชา  มะหะหมัด 
                             สมาชิก อบต. หมู่ 3                                                                                สมาชิก อบต. หมู่ 4           
   

                                                                                           
                       นายยอด  จรเสถียร                                                              นายทรงกิจ มีบุญญกิจกิจ                                                                      สมาชิก อบต. หมู่ 5                                                                   สมาชิก อบต. หมู่ 6 
         
                                                                              นางสาวพัชรี เอี่ยมโฉม  นางสาวกัลญาณี กาญจนนิมมาน                      นายสมหมาย ทรัพย์มาก    นายสายชล สวัสดี                                   สมาชิก อบต. หมู่ 7                                                                                        สมาชิก อบต. หมู่ 8            

                                                                                   นายพิเชษฐ สุขใจ     นายอัมพร  ไทยประยูร                                      นายพิษณุ อุบลรัศมี     นายสำลี แท่นรัตน์                                   สมาชิก อบต. หมู่ 9                                                                                    สมาชิก อบต. หมู่ 10

                                                                             นายวิชาติ จำนงค์หาญ   นายอารีย์  เรวรรณ                                             นายสมชาติ มานเสถียร   นายแอน  ขันธลักษณ์                            สมาชิก อบต. หมู่ 11                                                                                      สมาชิก อบต. หมู่ 12

                                                                                                               นางพัชราภรณ์ อยู่เจริญ    นางนารี  วงศ์สิงห์                                          นายจรัญ เจริญวัย                                                                 สมาชิก อบต. หมู่ 13                                                                                              สมาชิก อบต. หมู่ 14

Visitors: 37,984