O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                          เปิดเอกสารที่นี่ 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                          เปิดเอกสารที่นี่ 

 

ลำดับ เรื่องประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  วันที่  
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบางกระชา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2566
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2566
132 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2566
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิดถังน้ำ ถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/02/2566
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบาดาลและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13/02/2566
129 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 03/02/2566
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (ถนนเลียบคลองลาว) ถนนเชื่อมต่อตำบลบ้านป้อมและบ้านกลึง สายเลียบคลองลาว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2565
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง (ถนนเลียบคลองลาว) ถนนเชื่อมต่อตำบลบ้านป้อมและบ้านกลึง สายเลียบคลองลาว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20/10/2565
126 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้องถนนดินพร้อมลงลูกรัง (ถนนเลียบคลองลาว) ถนนเชื่อมต่อตำบลบ้านป้อมและบ้านกลึง หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18/10/2565
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเลียบคลองบางกะนาค) หมู่ 8 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2565
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ. 107-14 (ถนนภายในหมู่ที่ 6) ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2565
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยนอกทุ่ง)ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2565
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนเลียบคลองบางกะนาค) หมู่ 8 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคาศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2565
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ. 107-14 (ถนนภายในหมู่ที่ 6) ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/08/2565
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยนอกทุ่ง)ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/08/2565
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนเลียบคลองบางกะนาค) หมู่ 8 25/08/2565
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19/07/2565
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม -มีนาคม 2565) 08/04/2565
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2564)  05/01/2565 
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(คลองชลประทาน คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู ,บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 23/07/2564 
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม)หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา

23/07/2564

113 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

09/07/2564

112 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(คลองชลประทาน คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู ,บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

09/07/2564

111 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

09/07/2564

110 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(คลองชลประทาน คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู ,บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

09/07/2564

109 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

01/06/2564

108 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(คลองชลประทาน คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู ,บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

01/06/2564

107 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

01/06/2564

106 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(คลองชลประทาน คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู ,บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

01/06/2564

105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 บ้านบางกะชา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

18/05/2564

104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน (คลองชลประทาน-คลองบางกะชา)หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู-บ้านต้นยาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 18/05/2564

103 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (คลองชลประทาน-คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู-บ้านต้นยาง 30/04/2564
102 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (คลองชลประทาน-คลองบางกะชา) หมู่ที่ 1,3 บ้านพลู-บ้านต้นยาง 30/04/2564
101 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5 30/04/2564
100 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม) หมู่ที่ 5  30/04/2564
99 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 10/11/2563
98 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/10/2563
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 08/10/2563
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง อย.ถ.107-03 หมู่ที่8 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21/09/2563
95 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-03 หมู่ที่่ 8 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุถธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10/09/2563
94 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-03 หมู่ที่ 8 03/09/2563
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01/09/2563
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10/07/2563
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 08/07/2563
90 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 25/06/2563 
89 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานโครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวัดนาค 11/06/2563
88 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู 16/04/2563
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 8/04/2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-04 หมู่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/04/2563
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ่อบ่อบาดาล หมู่ 10 บ้านทุ่งปากกราน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/04/2563
84 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.107-4 หมู่ที่ 10 สายถนนเลียบคลองหนู-คลองจิก 30/03/2563
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศ DLTV 18/03/2563
82 ประกาศ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2/03/2563
81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 8/01/2563
80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 8/10/2562
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลปากกราน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 4/9/2562
78 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านต้นสะตือ 23/08/2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14/08/2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14/08/2562
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/07/2562
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/07/2562
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,10,11,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/07/2562
72 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 8/07/2562
71 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 27/06/2562
70 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 26/06/2562
69 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คศล. หมู่ 6 26/06/2562
68 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,10,11 และ 13 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24/06/2562
67 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในตำบลปากกราน  15/05/2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 สายถนนทางหลวงท้องถิ่น อยว.ถ 107-02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562
62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 8/04/2562
61 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพลู 15/02/2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2562
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 8/01/2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10  8/01/2562
57 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2561
56 ประกาศ แบบ บก.01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/12/2561
55 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 107-5สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2561
54 ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อย.ถ.107-05 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน 14/12/2561
53 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง อย.ถ.107-05 สายถนนเลียบคลองวัว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน 11/12/2561
52 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 28/11/2561
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561
50 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อย.ถ.107-01 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    07/02/2561
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (บ้านคลองตะเคียนบน) 17/07/2560
48 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (บ้านคลองตะเคียนบน) 17/07/2560
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13(บ้านวัดนาค) 17/07/2560
46 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 (บ้านวัดนาค) 17/07/2560
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านในคลอง) 17/07/2560
44 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บ้านในคลอง) 17/07/2560
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ ม.11 18/05/2560
42 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำ ม.11 18/05/2560
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ม.5 18/05/2560
40 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ม.5 18/05/2560
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.4 18/05/2560
38 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.4 18/05/2560
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 18/05/2560
36 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 18/05/2560
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) ม.10 20/03/2560
34 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเท้า) ม.10 20/03/2560
33 ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 20/03/2560
32 ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 20/03/2560
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน 07/02/2560
30 สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน 07/02/2560
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 1 ตำบลปากกราน 07/02/2560
28 สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลปากราน 07/02/2560
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่พร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5(บ้านทุ่งศรีโพธิ์)
04/11/2559
26 ประมูลโครงการสอบราคาจ้างประปาบาดาลขนาดใหญ่พร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 5(ทุ่งศรีโพธิ์)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 04/11/2559
25 สรุปการประมาณค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถถนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 3 04/11/2559
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 3  26/07/2559
23 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 3 ตำบลปากกราน  26/07/2559
22 โครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา ม.12 ตำบลปากกราน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24/06/2559
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 7 24/06/2559
20 สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 ม.7 24/06/2559
19 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 ม.7 ตำบลปากกราน 24/06/2559
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.6 24/06/2559
17 สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 24/06/2559
16 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ตำบลปากกราน  24/06/2559
15 สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัทท์ติกคอนกรีต ม.9 29/03/2559
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 29/03/2559
13 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 29/03/2559
12 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 9 15/10/2558
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง -
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 13 -
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 -
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2 -
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ 1,2 -
6 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 15/7/2558
5 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 8 15/7/2558
4 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ 13 19/5/2558
3 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีต หมู่ 6 19/5/2558
2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีต หมู่ 2  19/5/2558
1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ 1,2  19/5/2558

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 109,136