สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
                                                   
                                                                                     
นางสาวโชติรส   คงสมโอษฐ์
                                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
                                                                             
                                                                                                                                                   
 
                                                                                     
 
                                                                                
                                                                                                                                       นายมูฮำหมัดเตาฟิก   หว่ำหลำ
                                                                                                                                         นักวิชาการตรวจสอบภายใน

                                                   
                                                                                            นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
                                                                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
 
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                     นายสุพจน์   ศรีสวย
                                                                                      หัวหน้าสำนักปลัด

                                                                                       
           
           นายณัฐพล  รักษพันธ์ุ                               นางกัญจาลักษณ์   คุ้มกลาง                           นางสาวฐาปณี  วงศ์ไพบูลย์
      นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
                                                              

                                                                                                     
                             
                                           นางสาววิภาดา  ผิวเกลี้ยง                                            นายกมล  สุขสมเนตร                  
                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน             เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
                       
                                                                           
                                                                           
 นางสาวบุศรา  มาบุญคง                      นายเอนก  โรยเรณู                   นายธนารัตน์  วงชัยวรรณ์            นายจารุวิทย์  จันทร์สุนทร
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน   ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   พนักงานขับรถยนต์                พนักงานประจำรถดับเพลิง                               
                             

                            นายยุทธนา  กว้างทะเล                          นายอิทธิพล  กมลแมน            
                             ผู้ช่วย จพง.การเกษตร                           พนักงานขับรถดับเพลิง                         พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
                                                                                        
                                                                             
      พนักงานจ้างทั่วไป 

                                                         
                                              

   นายประเสริฐ  จันทร์สุนทร                                            นางสาวธิดา  อาภาสัตย์                                          นางสาวพรทิพย์  เจริญสม
   พนักงานประจำรถดับเพลิง

                                                                                                           
 
นางสาวเสาวลักษณ์   จำนงค์หาญ                                           นางจำรุณ  แก้วครุฑ                                                  นางสาวธารารัตน์  มูลคำ
                 แม่บ้าน                                                                                แม่บ้าน                                                 

                                                                                                                                                            
      
       นายธีรวีร์  เวชกรณ์                                                                                   
                                                                                                    พนักงานประจำรถขยะ                                                 พนักงานประจำรถขยะ
          

           

 

 

Visitors: 42,665