กองคลัง

 

นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


                                                                                                    
                                                                                                นางอนุรักษ์  บุรุษภาพ
                                                                                      นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
                                                                                                           
           เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                              เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
                                                                                                      

                                                                                                 นางมาเรีย   วันพนม
                                                                                    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลจ)
 
                                                                                                        นางสาวปรางค์ทิพย์  ชมศรี             นางสาวศิรินทิพย์   จำปาทอง                     นายวีระเดช  ผังดี                            นายสุเมธ   องอาจ  
            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                พนักงานผลิตน้ำประปา                 พนักงานผลิตน้ำประปา
                                                                      

                                                     คนงานทั่วไป
                                                                                               

                            

                        นางสาวอริสรา  มาบุญคง                             นางโนรี   กมลแมน                           นายประดิษฐ์   ผังดี

 

                                      


 


 

 

 

Visitors: 42,665