กองช่าง

 


ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                        

                           นายธีรศานติ์  ธรรมโชติ             นายธรรมนูญ  มีบุญญกิจ              นายละเอียด   ไวยบท
                             วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                        นายช่างโยธา                     นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

                                                                                                              
                                                     นางสาวจิราภรณ์  ปิ่นสวัสดิ์         นายอับดุลเลาะห์  ดำหริพงษ์                 
                                                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                          ผู้ช่วยช่างโยธา                               

                                                             
                        

                                                         นายพีรนันต์  จันทร์เพ็ง                 นายสัญญา  ลายพิกุล
                                                            ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                           ช่างก่อสร้าง

                                                      คนงานทั่วไป

                                      

                                                      นายปราโมทย์   มีบุญญกิจ            นายวัชรพล  ลายพิกุล

  

 

 

Visitors: 42,665