กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                                                               นางสาวภูษิตา   กระจ่างแสง
                                                                               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                                                                
                นางวิศัลยา   เนื่องฤทธิ์          นาสาวณภาภัช  ไวยฉาย        นางจารุวรรณ   ขาวลาภ        นายจาตุรงค์  การะสิงห์                                      ครู                                            ครู                                           ครู                              ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
                                                                                                                                                                                    นางสาวกุสุมา   สังข์ทอง                                                  นางสาววานิสลา    อ่อนอนุโลม          
                                        ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)                                                            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
                        
                                                                                                            
                                   นางสาวชนกพร   ถมมะสังข์                                                  นางสาวผ่องพักตร์   แสงศรี
                                                 ผู้ดูแลเด็ก                                                                      ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
                               
 
                                                                                                             
                                  นางสาวอากีด็ะฮ์   เลขพรยันต์                                                นางสาวสุรอยยา  นิ่มอนงค์
                                         ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                               ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
                                                                                                
                                      นางสาววาสนา   ไวยฉาย                                                       นางสุธากร  ตะเคียนทอง
                                         ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                               ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
 
Visitors: 42,665