หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการนางสาวโชติรส. คงสมโอษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน


นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน


                                      
        นายสุพจน์. ศรีสวย                                                  นางสาวณฐนน  จิรันธนากุล
    หัวหน้าสำนักปลัด                                                       ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

   
 
 
                                                                  -ว่าง-                                                                                -ว่าง-
                                                   ผู้อำนวยการกองการศึกษา                                                     ผู้อำนวยการกองช่าง
                                                       ศาสนาและวัฒนธรรม

    
Visitors: 37,984