ข้อมูลข่าวสาร โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด 2019)

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1153/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค. 64 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 35)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1130/2564 ลงวันที่ 30 เม.ย. 64 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 34)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1076/2564 ลงวันที่ 27 เม.ย. 64 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 33),ขยายเวลาปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตรฯ

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1068/2564 ลงวันที่ 26 เม.ย. 64 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 32),ปิดตลาดวังน้อย

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 996/2564 ลงวันที่ 20 เม.ย. 64 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 31)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 995/2564 ลงวันที่ 20 เม.ย. 64 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) เพิ่มเติม

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 985/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 64 เรื่องการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม เพื่อการรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 984/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 64 เรื่อง จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 977/2564 ลงวันที่ 17 เม.ย. 64 (ฉบับที่ 30)

- คำสั่งจังหวัดเรื่อง มาตราการปฎิบัติตนสำหรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 978/2564

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 975/2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) 

- ราชกิจจานุเบกษา การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20)

- คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 963/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย. 64 (ฉบับที่ 29)

- ประกาศจังหวัดฯ มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 9 เม.ย.64

- ประกาศจังหวัดฯ เรื่องมาตราการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

- ประกาศจังหวัดฯขอความร่วมมือในการตรวจเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 674/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64 (ฉบับที่ 28)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 489/2564 ลงวันที่ 24 ก.พ. 64 (ฉบับที่ 27)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 426/2564 ลงวันที่ 17 ก.พ.64 (ฉบับที่ 26)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 310/2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 290/2564 ลงวันที่ 3 ก.พ.64 (ฉบับที่ 25)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 253/2564 ลงวันที่ 30 ม.ค.64 (ฉบับที่ 24)

 - คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 162/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 22 วันที่ 21 ม.ค.2564

- มาตรการเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (สำหรับผู้ประกอบการ)

- มาตรการเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (สำหรับประชาชน)

- มาตรการโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งที่ 1/2564  (ฉบับที่ 20) 

- หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม แนบท้ายคำสั่งที่ 1/2564 (ฉบับที่ 20)

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 20 วันที่ 4 ม.ค.2564

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 4183/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 19 วันที่ 30 ธ.ค.2563

- ประกาศสำหรับภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุมในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

- ประกาศมาตรการสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 4073/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 วันที่ 23 ธ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 2381/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 17 วันที่ 7 ส.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 2038/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 16 วันที่ 1 ก.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1854/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15 วันที่ 6 มิ.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1779/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 วันที่ 6 มิ.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1728/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 13 วันที่ 30 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1608/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 12 วันที่ 16 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1496/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 วันที่ 5 พ.ค.2563 

- มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1492/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10 วันที่ 2 พ.ค.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1352/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9 วันที่ 21 เม.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1302/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8 วันที่ 15 เม.ย.2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1248/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคตืดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 7 วันที่ 10 เม.ย. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1151/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6 วันที่ 2 เม.ย. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1149/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 2 เม.ย. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1065/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 1045/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 วัวนที่ 26 มี.ค. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 999/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 23 มี.ค. 2563

- คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 983/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ COVID -19 วันที่ 20 มี.ค. 2563

- ประกาศจังหวัด มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ COVID -19 วันที่ 18 มี.ค. 2563

Visitors: 56,848