แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)                                                            เปิดเอกสารที่นี่ 

Visitors: 42,665