แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)           เปิดเอกสารที่นี่ 

 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)           เปิดเอกสารที่นี่ 

Visitors: 85,583