O7 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)           เปิดเอกสารที่นี่ 

   บันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗      เปิดเอกสารที่นี่ 

   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)           เปิดเอกสารที่นี่ 

Visitors: 109,136