ติดต่อ อบต.


สายตรง....

1.นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร 092-2522693
2.นางกนกรัตน์ สุขสมพืช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร 061-2961991
3.นางสาวสำลี โชคทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร 085-3824654
4.นางวิเชียร เริงรักษ์ เลขานุการ นายก อบต. โทร 086-5191842
5.นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร 081-9121382
6.นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร 081-2809095,089-5194259
7.นายสุพจน์ ศรีสวย หัวหน้าสำนักงานปลัด โทร 086-5736840
8.นางสาวณฐนน จิรันธนากุล ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 085-3319335
Visitors: 42,665