O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                          คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด            

                          คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง                 

                          คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง                         

Visitors: 109,127