สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

        ปีงบประมาณ 2563

               ตุลาคม 62          พฤศจิกายน 62             ธันวาคม 62              มกราคม 63 
           กุมภาพันธ์ 63        มีนาคม 63                เมษายน 63              พฤษภาคม 63  
           มิถุนายน 63         กรกฎาคม 63               สิงหาคม 63              กันยายน 63

          ปีงบประมาณ 2564 

           ตุลาคม 63          พฤศจิกายน 63             ธันวาคม 63              มกราคม 64  
           กุมภาพันธ์ 64       มีนาคม 64                 เมษายน 64              พฤษภาคม 64  
            มิถุนายน 64        กรกฎาคม 64               สิงหาคม 64              กันยายน 64

        ปีงบประมาณ 2565 

           ตุลาคม 64          พฤศจิกายน 64            ธันวาคม 64              มกราคม 65                      กุมภาพันธ์ 65        มีนาคม 65               เมษายน 65              พฤษภาคม 65                    มิถุนายน 65         กรกฎาคม 65             สิงหาคม 65              กันยายน 65

        ปีงบประมาณ 2566 

           ตุลาคม 65          พฤศจิกายน 65            ธันวาคม 65              มกราคม 66                    กุมภาพันธ์ 66        มีนาคม 66               เมษายน 66              พฤษภาคม 66                    มิถุนายน 66         กรกฎาคม 66             สิงหาคม 66              กันยายน 66

 

Visitors: 72,352