O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565                           
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564                      
Visitors: 97,270