O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

        รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566                
        รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565                           
        รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564                      
Visitors: 109,128