O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563                    

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564                    

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565                      

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566                    

Visitors: 97,272