ประชาสัมพันธ์งานบุคคล

   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)                                                            

     คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                                  

     คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง                                                  

     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                                   

     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง                                               

     คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหน้าที่การงานให้รองปลัด ฯ                          

     คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง มอบหมายงานให้แก่ข้าราชการในสำนักกอง                    

     คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ                                                                                                       

      รับสมัครพนักงานจ้าง  ปี 2565                 

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ   

      ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.

Visitors: 42,665