ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล อบต.ปากกราน

ช่องทางที่  1   ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000

ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข  035705221-3  และโทรสารหมายเลข  035705514

ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่

 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  หมู่ที่ 9  ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E - mail)  pakkran.9999@gmail.com

ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ผ่านทางข้อความ (inbox) 

ช่องทางที่ 6  ร้องเรียนผ่านทางเวปไซต์ www. pakkran.go.th 

Visitors: 104,401