O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น       

   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น      

   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น      

   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน     

Visitors: 109,140