การขับเคลื่อนจริยธรรม

   การขับเคลื่อนจริยธรรม 

 

 การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.ปากกราน

   การจัดตั้งทีมงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.ปากกราน
    - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมประจำปี 2566    
    การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 
     - แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน     
    การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริาหารส่วนตำบลปากกราน 
     - การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในหลักสูตร     
 
 
 
Visitors: 85,593