วัดกลางคลองตะเคียน

วัดกลางคลองตะเคียนตั้งอยู่ ปากคลองตะเคียนบน เป็นชุมชนคลองมอญบ้านเหนือ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาห่างประมาณ ๕๐๐ เมตร ด้านทิศเหนือวัด จรดกับหมู่บ้านชายไทยอิสลาม ตำบลปากกราน ทิศใต้จรดหมู่บ้านคลองมอญ (ไทย-พุทธ) ทิศตะวันออกจรดกับลำคลองตะเคียน ทิศตะวันตกจรดกับตำบลบ้านป้อม

วัดกลางคลองตะเคียน ชาวบ้านเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดกลางปากกราน” เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นซึ่งสร้างคู่กับวัดนาค (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ชาวบ้านจะเรียกชื่อวัดทั้งสองว่า วัดนาควัดกลาง หรือวัดกลางวัดนาค ตั้งอยู่ท่ามกลางชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต์ เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยากลายสภาพเป็นเมืองแตก วัดหลายวัดได้กลายสภาพเป็นวัดร้างเพราะการศึกสงคราม วัดกลางคลองตะเคียนก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เสื่อมโทรมแทบจะร้าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้รับการบูรณะพัฒนาโดยย้ายเสนาสนะต่าง ๆ ทั้งกุฏิ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ ฯ จากพื้นที่ตั้งวัดด้านทิศตะวันตกมาทำการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดทางทิศตะวันออก ติดกับลำคลองตะเคียน ซึ่งมีหลวงปู่เหมือนเป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการร่วมกับพระบำราญคดีจีน นายอากรสารายาฝิ่น นางทับทิมภรรยา และนางเขียนแม่ยาย ได้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถ ที่สร้างใหม่ ตามหนังสือที่ ๔๖/๗๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๑ จากนั้นวัดกลางคลองตะเคียน (กลางปากกราน) ก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกลางคลองตะเคียน

...พระพุทธมหามิ่งมงคล สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อายุกว่า ๕๔๖ ปี เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด คู่บ้านคู่เมืองของชาววัดกลางคลองตะเคียนและพุทธศาสนิกชน

...พระพุทธรูปสมเด็จกริ่งคลองตะเคียน ถือเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของเมืองไทย ที่หล่อเป็นเนื้อโลหะเนื้อผสม โดยจำลองมาจากพระเครื่องสมเด็จกริ่งคลองตะเคียนที่ชาววัดกลางได้ร่วมกัน สร้างไว้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก

...พระพุทธรูปแผงพระเจ้าสิบชาติ นับเป็นองค์แรกของเมืองไทยที่หล่อด้วยโลหะผสมสวยงามและใหญ่ที่สุด กว้าง ๑.๕๙ เมตร สูง ๒.๒๙เมตร โดยจำลองมาจากพระพุทธรูปแผงพระเจ้าสิบชาติเนื้อดินเผา ที่เป็นพระกรุเก่า ในเจดีย์วัดเจ้าชาย ซึ่งชาววัดกลางคลองตะเคียนได้ร่วมกันสร้างถวายเป็นพุทธบูชา

...พระสิบสองนั้นถือเป็นพระเก่าแก่อายุกว่า ๔๐๐ ปี บรรจุพระพุทธรูปไว้ในพิมพ์เดียวกันจำนวน ๑๒ องค์ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้เล่าว่า "พระดังกล่าวเป็นต้นแบบของพระสิบสองที่นิยมสร้างกันในปัจจุบัน เป็นของเก่าแก่ในสมัยอยุธยาซึ่งสมเด็จพระเอากาทศรถได้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

นอกจากพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้วยังมีพระแก้วมรกต พระพุทธบาทจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญ วัดกลางคลองตะเคียน (กลางปากกราน) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ทำการบูชาสักการะ เพื่อเป็นพุทธานุสติและเกิดสิริมงคลกับทุกท่านสืบไป

Visitors: 97,259